Deoba ćelije

Od momenta nastanka ćelije pa do njene deobe na dve nove ćelije, dolazi do niza promena u samoj ćeliji koje se jednim imenom nazivaju – ćelijski ciklus. U ćelijskom ciklusu nastaju dve nove ćerke ćelije, koje su kod svih telesnih (somatskih) ćelija genetički identične ćeliji od koje su nastale, odnosno identične su roditeljskoj ćeliji.

Cell-Division1

Novonastale ćelije, pored genetskog materijala, dele i sve ostale delove roditeljske ćelije kako bi bile sposobne da otpočnu svoj sopstveni ćelijski ciklus. Koliko će ćelijski ciklus trajati, zavisi od tipa ćelije. One ćelije koje se sporo dele imaće duži ćelijski ciklus od ćelija koje se brže dele. Kod sisara, ćelijski ciklus traje oko 24h.

Ćelijski ciklus se sastoji iz dve faze:

1. Interfaza – faza između dve ćelijske deobe (mitoze),

2. Ćelijska deoba – mitoza


INTERFAZA

Ćelija u interfazi raste i priprema se za deobu. Interfaza obuhvata 3 faze:

1. G1 faza – gde ćelija stvara proteine, ugljene hidrate i masti koji su joj neophodni za ćelijski rast. Ova faza nastupa odmah nakon mitoze i u telesnim ćelijama ljudi traje oko 9h. Neke ćelije, koje se dele veoma sporo, mogu napraviti pauzu u svom ćelijskom ciklusu. One tada u G1 fazi ostaju danima, mesecima, pa čak i godinama.

Ova izuzetno duga G1 faza označena je kao – G0 faza ili faza “mirovanja“, u kojoj ćelija normalno funkcioniše, vrši sekreciju, fagocitozu, prenos nervnog impulsa itd. U njoj ćelija ostaje sve dok ne bude stimulisana na deobu. Poneke ćelije, međutim, mogu ostati trajno u G0 fazi, gde su funkcionalne sve do smrti.

Ćelijski ciklus

Ćelijski ciklus

2. S faza – faza sinteze DNK. Procesom udvajanja postojeće DNK (replikacije DNK) u ćeliji, od jednog dvolančanog molekula DNK nastaju dva takva identična molekula DNK. Na ovaj način se obrazuju dva potpuna genska kompleta, po jedan za svaku novu ćeliju, koja će nastati u procesu mitoze. S faza u ćelijama ljudi traje 10h.

Replikacija DNK

Replikacija DNK

3. G2 faza – u ćeliji se stvaraju proteini neophodni za proces mitoze (npr. protein tubulin od kojeg nastaju mikrotubule koje će učestvovati u obrazovanju deobnog vretena). Pored toga, u ovoj fazi dolazi i do duplikacije centriola kao i drugih organela. Faza G2 i faza G1 obezbeđuju ćeliji vreme za rast, za procese neophodne za stvaranje novih organela i proteina, kao i akumulaciju energije. G2 faza u humanim ćelijama traje oko 4,5 sata. Nakon G2 faze sledi mitoza.

Grafički prikaz ćelije u interfazi (G2)

Grafički prikaz ćelije u interfazi (G2)

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Animalna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u