Citoskelet

Citoskelet formira unutrašnji ćelijski skelet i predstavlja složenu mrežu proteinskih filamenata koji se prostiru kroz citoplazmu eukariotskih ćelija. On omogućava održavanje oblika ćelije, usmerava ćelijske pokrete, održava i unutarćelijski transport organela i makromolekula.

Citoskelet je izgrađen od tri tipa proteinskih filamenata.

Untitled-6

1. Mikrotubule – su šuplje cevolike strukture koje izgrađuju proteini – tubulini. Nalaze se kako u životinjskim tako i u biljnim ćelijama. Tubulin je sastavljen od alfa i beta tubulina, a njegovom polimerizacijom nastaju protofilamenti. Polimerizacija se odvija u centrozomu, matriksu koji okružuje centriole, a naziva se još – mikrotubularni organizacioni centar (MOC).

MIKROROR

Mikrotubule, 3D model

Mikrotubule (mikrocevčice) se mogu produžavati i skraćivati dodavanjem i uklanjanjem tubulina. Mogu biti pojedinačne, nepravilno raspoređene u citoplazmi. Takođe, mogu biti grupisane u paralelne snopove ili u vidu parova ili tripleta.

Mikrotubule, elektronska mikroskopija

Mikrotubule, elektronska mikroskopija

Mikrotubule su glavni potporni element ćelija koji usmerava aktivnost drugih delova citoskeleta i doprinosi održanju ćelijskog oblika. Pored toga učestvuju u transportu organela sa membranom do određenih lokacija u ćeliji i omogućavaju kretanje hromozoma. U biljnim ćelijama vrše slaganje celuloznih mikrofibrila u ćelijskim zidovima. Mikrocevčice su takođe osnovni elementi u građi bičeva i cilija mnogih organizama ili njihovih polnih ćelija.

2. Aktinski filamenti ili mikrofilamenti – su vlaknaste strukture koje gradi protein – aktin. Molekuli aktina su loptastog, globularnog oblika i međusobno se povezuju u perlasti niz. Svaki aktinski filament formiran je od dva takva niza koji su jedan oko drugog spiralno uvijeni. Aktinski filamenti se retko nalaze pojedinačno, češće su grupisani u snopove ili mrežu.

Aktinski filament, 3D model

Aktinski filament, 3D model

3. Intermedijerni filamenti – su dugački, negranati filamenti izgrađeni od vlaknastih polipeptidnih subjedinica. Intermedijerni filamenti su najstabilniji elementi citoskeleta, imaju potpornu ulogu i štite ćeliju od pre komernog istezanja.

Intermedijerni filamenti

Intermedijerni filamenti

PRETHODNA STRANA
Citoplazmatične organele
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u