Mitohondrije

Mitohondrije su organele koje su odgovorne za proces ćelijskog disanja (celularne respiracije).MITOTOT Sve žive biljne i životinjske ćelije sadrže mitohondrije. Naziv mitohondrija (grč. mitos = konac; hondrion = zrnce, granula), uveden je u nauku 1897. godine.

U procesu ćelijskog disanja oslobađa se energija iz organskih molekula, ugljenih hidrata, lipida, proteina i fiksira u formi – ATP-a (adenozin-trifosfata). ATP je glavni izvor energije za sve ćelijske procese, kako u animalnim tako i u biljnim ćelijama. Zbog toga se mitohondrije smatraju “ćelijskom termoelektranom”, jer snabdevaju ćeliju energijom a samim tim i čitav organizam.

Mitohondrije su štapićastog izgleda obavijene sa dve membrane: spoljašnja (glatka) i unutrašnja (naborana) membrana. Između njih se nalazi međumembranozni prostor, a unutrašnjost mitohondrija je ispunjena matriksom.

Mitohondrija

Mitohondrija

Spoljašnja membrana – daje oblik mitohondrijama i sadrži veliki kanalski protein – porin.

Unutrašnja membrana – izgrađena od serije nabora ili krista koje se nazivaju – mitohondrijalne kriste (lat. cristae mitochondriales). U kristama se nalaze čvorići koji se zovu – elementarne partikule koje stvaraju ATP. Kriste mogu da variraju po broju, veličini i obliku. Ćelije koje su metabolički aktivnije imaju veći broj krista npr. mitohondrije u ćelijama srca imaju mnogobrojne kriste.

Intermembranozni prostor – sadrži enzime koji koriste ATP.

Matriks – sadrži enzime, kao i molekule DNK ili tzv. mitohondrijalna DNK. U mitohondrijalnom matriksu prisutni su i ribozomi na kojima se vrši sinteza proteina.

Mitohondrija, elektronska mikroskopija

Mitohondrije, elektronska mikroskopija

Mitohondrije su jedine citoplazmatične organele koje poseduju sopstvenu DNK i sopstvene ribozome. Pored toga, nove mitohondrije nastaju procesom samoreprodukcije, deobom već postojećih mitohondrija, na sličan način kao kod bakterija. Iz tog razloga, po mišljenju mnogih autora, sve ovo upućuje na to da su mitohondrije nastale tokom evolucije od bakterija! Po njihovom mišljenju, bakterije su kao unutarćelijski paraziti naseljavali krupnije eukariotske ćelije.

PRETHODNA STRANA
Citoplazmatične organele
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u