Plastidi

Plastidi su tipične organele biljne ćelije, ograničene dvojnom membranom, smeštene u citoplazmi. Pošto su plastidi često i nosioci bojenih materija, pigmenata, nazivaju se i hromatofori (hromos = boja; ferro = nositi).

U embrionalnim ćelijama plastidi se nalaze u obliku proplastida. Smatra se da svi plastidi nastaju od proplastida koji se u određenim uslovima diferenciraju u odgovarajući plastid. U procesu polnog razmnožavanja biljaka plastidi se prenose iz generacije u generaciju preko polnih ćelija u obliku proplastida.

Na osnovu njihove životne aktivnosti i pigmentacije mogu se razlikovati tri osnovna tipa plastida: hloroplasti, hromoplasti, leukoplasti.

Ćelije lista biljke Plagiomnium affine sa plastidima (hloroplastima)

Ćelije lista biljke Plagiomnium affine sa plastidima (hloroplastima)

Pošto su vrste plastida međusobno srodne, oni mogu u određenim uslovima, da prelaze iz jednog oblika u drugi. Preobražaj plastida se dešava pod uticajem svetlosti, ili usled njenog nedostatka. Tako, na primer, u mraku u izdancima krtola krompira prvo se obrazuju leukoplasti koji kasnije pod uticajem svetlosti prelaze u hloroplaste. U plodovima mnogih biljaka (pr. paradajz, paprika i dr.) u toku zrenja hloroplasti prelaze u hromoplaste.

HLOROPLASTI

Hloroplasti su elipsoidnog oblika, obavijeni dvojnom membranom. Unutar membrana je – stroma (tečna masa) koja sadrži hloroplastnu DNK. U stromi je smešten veoma složen sistem membrana koji sačinjavaju – tilakoidi. Više tilakoida zajedno grade granum tilakoida (u jednom granumu može biti 1 do 100 tilakoida). Na tilakoidima se nalaze ovalna telašca – kvantozomi u kojima je smešten pigment hlorofil.

Šematski prikaz hloroplasta

Šematski prikaz hloroplasta

Najznačajnija uloga hloroplasta je preobražaj svetlosne energije u hemijsku energiju. Pored toga oni mogu da usvajaju CO2, stvaraju proteine, saharozu, ATP, lipide, hlorofil i karotenoide i dr.

hlotolaas

Glavna komponenta hloroplasta su proteini, pored proteina, hloroplasti se sastoje i iz lipida, pigmenata i neznatne količine DNK i RNK. Hloroplasti sadrže i brojne pigmente, koji neposredno učestvuju u procesu fotosinteze. Osnovni pigmenti hloroplasta su zeleni pigmenti – hlorofili.

Hlorofil

Hlorofil

U biljkama je otkriveno 5 vrsti hlorofila – a, b, c, d, e. Hlorofil a sadrže sve alge i više biljke. Pored hlorofila u hloroplastima se nalaze i drugi pigmenti – karoteni, ksantofili i fikobilini.

FOTOTOTOT

Promene boje listova viših biljaka, određene su promenom položaja hloroplasta u zavisnosti od intenziteta svetlosti. Pri jakoj svetlosti lišće je bledo a pri slaboj zeleno. Na položaj hloroplasta utiču i temperatura, ugljen dioksid, povrede i dr.

HROMOPLASTI

Hromoplasti su fotosintetički neaktivni plastidi. Oni su žute, narandžaste ili crvene boje. Pored karotena i ksantofila u njima se nalaze i neki drugi karotenoidi.

Ćelije parenhima sa hromoplastima

Ćelije parenhima sa hromoplastima

Smatra se da uglavnom potiču od hloroplasta. Prelazak hloroplasta u hromoplast se može pratiti u nekim biljnim delovima. U kruničnim listićima ljutića (Ranunculus repens) hromoplasti nastaju od bledozelenih hloroplasta koji sadrže granule skroba. U njima se smanjuje količina skroba i hlorofila, a istovremeno se povećava količina žutih pigmenata. Za razliku od hloroplasta, o hromoplastima, do danas, ima manje podataka.

Ranunculus repens

Ranunculus repens

LEUKOPLASTI

Leukoplasti su bezbojni plastidi (leukos = belo). Oni se često mogu naći u organima u kojima se nakuplja rezervna materija, naročito u korenu i rizomima.

Leukoplasti u ćelijama krompira

Leukoplasti u ćelijama krompira

Kao i hromoplasti, leukoplasti su fotosintetički neaktivni plastidi. Imaju okrugli ili ovalni oblik i nastaju direktno od proplastida.

a - hromoplasti; b - leukoplasti; c - hloroplasti

a – hromoplasti; b – leukoplasti; c – hloroplasti

U odsustvu svetlosti, npr. u klicama izraslim iz semena u zemlji, u ćelijama se obrazuju posebni plastidi – etioplasti. Etioplasti nastaju od proplastida i pod mikroskopom podsećaju na pčelinje saće, sa rešetkama nalik na kocke, međusobno spojene cevčicama.

Etioplast u ćeliji lista

Etioplast u ćeliji lista

 
Plastidi

Plastidi

PRETHODNA STRANA
Citoplazmatične organele
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u