Građa jedra i jedarce

Biljne ćelije su uglavnom jednojedarne, mada ima ćelija sa dva ili više jedara. Jedro je smešteno u citoplazmi i sadrži sok (nukleoplazma) koji je gušći od citoplazme. Jedro je najčešće loptastog oblika, ali može biti i oblika trake, konca ili izdužene elipse.

Ćelije epidermisa luka

Ćelije epidermisa luka

Jedro biljaka je obavijeno spoljašnjom membranom, a unutar jedra se nalaze jedno ili više jedaraca i končasti materijal hromozoma (hromatin).

Šematski prikaz jedra

Šematski prikaz jedra

Jedrova membrana je dvojna i sadrži veliki broj pora.  Preko pora obezbeđena je direktna veza između nukleoplazme i okolne citoplazme. Obrazovanje jedrove membrane se može pratiti pri kraju mitotičke deobe.

Pri pojačanoj aktivnosti ćelije, jedro može menjati oblik i položaj u ćeliji.  Jedro učestvuje u obrazovanju ćelijskog zida, doprinosi zalečivanju rana ćelije, jedra nekih biljaka utiču na razvoj generativnih organa.

Jedarce (nukleolus)

Jedarce se nalazi u jedru. Do danas nije konstatovana nikakva membrana koja bi odvajala jedarce od nukleoplazme. Jedarce je bogato proteinima i RNK. Za vreme mitoze, krajem profaze, jedarce nestaje da bi se ponovo obrazovalo u telofazi.

JOS JEDNA CELLE

PRETHODNA STRANA
Biljna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u