Mejoza

Svaka somatska (telesna) ćelija biljnog organizma sadrži određen broj hromozoma. Broj hromozoma u polnim ćelijama (gametima) je dvostruko manji od broja hromozoma somatskih ćelija ili majke ćelije od koje su gameti nastali.

Ako bi polne ćelije (gameti) imali isti broj hromozoma kao i somatske (telesne) ćelije onda bi pri spajanju muškog gameta, sa svojom garniturom hromozoma, i ženskog gameta, sa isto toliko hromozoma, nastala telesna ćelija sa dvostruko većim brojem hromozoma. U sledećim generacijama imali bi organizme u čijim telesnim ćelijama broj hromozoma neprekidno raste. Iz tog razloga, zahvaljujući mejozi ili tzv. redukcionoj deobi, broj hromozoma se u polnim ćelijama uvek smanjuje (redukuje) kako bi nastale telesne ćelije sa “normalnim” brojem hromozoma.

Ako pretpostavimo da gameti jedne vrste nose 4 hromozoma, pri njihovom spajanju nastaje zigot koji će imati 8 hromozoma. Zbog toga zigot ili bilo koja druga telesna ćelija ima dupli broj hromozoma – diploidan (2n), a gamet – haploidan broj hromozoma (n). Mejoza se sastoji od dve uzastopne deobe jedra, kada se hromozomi dele samo jednom, a obrazuju se 4 ćelije sa haploidnim brojem hromozoma.

mejoza

Za vreme prve deobe jedra razlikuju se 4 faze: profaza I, metafaza I, anafaza I, telofaza I. Redukcija hromozoma se odvija tokom ove prve deobe, dok je druga deoba zapravo mitotička deoba i takođe se sastoji iz 4 faze: profaza II, metafaza II, anafaza II i telofaza II.

Kako bi smo znali o kojoj deobi mejoze je reč, uz pomenute faze stavljamo rimsko I koje označava prvu deobu i faze prve deobe, dok rimsko II označava drugu deobu mejoze i njene faze. Mejoza se kod viših biljaka dešava prilikom obrazovanja spora u polenovim kesicama ili pri obrazovanju jajne ćelije u embrionovoj kesici.

Profaza I

Najduža je faza redukcione deobe koja se sastoji iz nekoliko podfaza:

1. Leptoten – matriks bubri, a hromozomi se skraćuju.

leptopten

Šematski prikaz biljne ćelije

2. Zigoten – hromozomi se udružuju u parove – homologi (bivalentni) hromozomi. Jedna garnitura hromozoma je od oca, druga je od majke.

Šematski prikaz biljne ćelije

Šematski prikaz biljne ćelije

3. Pahiten – hromozomi su sasvim skraćeni, a udruživanje u parove je sasvim završeno.

Šematski prikaz biljne ćelije

Šematski prikaz biljne ćelije

 4. Diploten – homologi hromozomi se spajaju i razmenjuju nasledni materijal među hromatidama. Mesta gde se spajaju nazivaju se – hijazme.

Šematski prikaz biljne ćelije

Šematski prikaz biljne ćelije

 5. Dijakinezis – razara se jedrova membrana i jedarce iščezava.

Šematski prikaz biljne ćelije

Šematski prikaz biljne ćelije

   Metafaza I

U metafazi I nastaje obrazovanje deobnog vretena. Bivalentni hromozomi se raspoređuju u ekvatorijanu ravan kao i tokom mitoze. Na metafazu I se odmah nadovezuje anafaza I.

Šematski prikaz ćelije u metafazi I

Šematski prikaz ćelije u metafazi I

Anafaza I

Tokom anafaze I – celi hromozomi se kreću prema polovima deobnog vretena. Kako se hromozomi kreću ka polovima obrazuje se brazda između hromatida.

Šematski prikaz ćelije u anafazi I

Šematski prikaz ćelije u anafazi I

Telofaza I

Oko hromozoma skupljenih na polovima obrazuje se jedrova membrana. Odmah nakon toga, nastavlja se druga deoba (mitoza).

Šematski prikaz ćelije u telofazi I

Šematski prikaz ćelije u telofazi I

Tokom druge mejotičke deobe (mitoze) formiraju se deobna vretena, hromozomi se raspoređuju u ekvatorijalnoj ravni. Hromozomi se zatim dele na hromatide koje odlaze ka polovima vretena. Tako da u telofazi II nastaju 4 ćelije sa upola manjim brojem hromozoma.

mejozaa

Dakle, u mejozi I celi hromozomi odlaze ka polovima i dolazi do redukcije broja hromozoma. Tokom mejoze II odvajaju se hromatide. Trajanje mejoze se razlikuje čak i među istim vrstama, a zavisi od mnogih faktora (spoljašnje sredine, prometa materije i sl.). Kod lozice (Tradescantia) npr. mejoza traje 30 sati.

Tradescantia sp.

Tradescantia sp.

O razlikama između mitoze i mejoze možete pročitati OVDE.

PRETHODNA STRANA
Biljna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u