Celularni oblici života

Kod velike grupe organizama, odnosno velikog broja živih bića, nasledni materijal (označen kao jedro, lat. nucleus, grč. karion) je posebno organizovan i membranom odvojen od ostalog sadržaja ćelije. Ovaj tip ćelije je – EUKARIOTSKI (ćelije sa “pravim” jedrom). Ljudska, biljna i životinjska ćelija pripadaju ovom tipu kao i ćelije većine mikroorganizama (protozoe, gljive, alge, lišajevi).

Drugi tip ćelije, označen kao – PROKARIOTSKI, odnosi se na ćelije kod kojih genetski materijal nije jasno izdiferenciran niti membranom odvojen od ostalog dela ćelije. Ovoj grupi pripada manji broj ćelijskih organizama, kao što su bakterije i cijanobakterije.

  • Prokariotska ćelija Prokariotska ćelija
  • Eukariotska ćelija Eukariotska ćelija

   
SADRŽAJ:

I ĆELIJA PROKARIOTSKIH MIKROORGANIZAMA

1. ĆELIJA BAKTERIJApromotion

2. ĆELIJA CIJANOBAKTERIJApromotion

II ĆELIJA EUKARIOTSKIH MIKROORGANIZAMA

1. ĆELIJA ALGIpromotion

2. ĆELIJA GLJIVApromotion

Drvo života

Drvo života

PRETHODNA STRANA
Biologija ćelije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u