Citoplazma algi

Citoplazma se najčešće nalazi uz ćelijski zid a sredinu ćelije zauzima krupna vakuola. Najčešće su to organele za magaciniranje ili sekreciju određenih produkata metabolizma, kao i za odigravanje pojedinih reakcija metabolizma. Poseban tip vakuola, koji se javlja samo kod nekih algi (pokretnih algi) su pulsirajuće vakuole. One služe za izbacivanje viška vode iz ćelije.

U ćelijama eukariotskih algi nalaze se jasno oformljene i uočljive organele koje grade fotosintetički aparat, a nazivaju se – hromatofori ili hloroplasti. Hloroplasti poseduju membranu, a po obliku mogu biti veoma različiti. Postoje peharasti, prstenasti, cilindrični, trakasti, zvezdasti i dr. U hloroplastima se nalaze tilakoidi, ribozomi, fibrile DNK, lipidne granule i pirenoidi.

  • Spirotaenia - trakast hloroplast

U tilakoidima su smešteni pigmenti, a njihov raspored je u hloroplastima različit. Kod crvenih algi se nalaze pojedinačni tilakoidi u hlorpolastima, dok kod ostali algi su tilakoidi grupisani u tvorevine koje se zovu – granum.

Šematski prikaz hloroplasta

Šematski prikaz hloroplasta

Pirenoid je telašce proteinske prirode i može biti loptasto, štapićasto, poliedralno. Formiranje i veličina pirenoida zavisi od spoljačnjih faktora (temperature, intenziteta svetlosti, hemijskog sastava vode). Oko pirenoida se nagomilavaju rezevrvne materije, kao što su skrob (zelene alge), laminarin (mrke alge), floridea skrob (crvene alge) i dr.

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u