Biologija

Biologija je prirodna nauka o životu i živim bićima. Obuhvata širok spektar naučnih disciplina koje se bave proučavanjem karakteristika i životnih funkcija živih bića, njihovog ponašanja i ekoloških odnosa. Naziv biologija potiče od grčkih reči bios (βιος) = život i logos (λογος) = nauka. Latinski termin biologi se prvi put pojavio 1736. godine kada ga je švedski naučnik Karl Line (Carl von Linnaeus, 1707–1778) upotrebio u svom delu “Botanička biblioteka” (Bibliotheca botanica).

  • Mikrobiologija Mikrobiologija Mikrobiologija je nauka o mikroorganizmima. Sam naziv nauke - mikrobiologija - nam govori da se ona bavi ispitivanjem života sitnih organizama.
  • Biologija ćelije Biologija ćelije Ćelija je najmanja živa jedinica koja je sposobna da se kreće, raste i razmnožava se. Nauka koja se bavi proučavanjem i razumevanjem ćelija naziva se - citologija.
 
 
 
 

Biologija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u