Mikrobiologija

Mikrobiologija je nauka o mikroorganizmima. Sam naziv nauke – mikrobiologija – nam  govori da se ona bavi ispitivanjem života sitnih organizama (micros = mali; bios = život; logos = nauka).  
Prednaučno doba

Čovek se vrlo rano susreo sa svetom mikroorganizama, bez obzira što nije mogao da ga vidi, niti zna bilo šta o njemu. U mnogim zapisima starih kultura poput kineske, asirske, vavilonske, egipatske, ostali su prvi pisani tragovi o svetu mikroorganizama, odnosno o bolestima koje su tada harale. Misao o postojanju nevidljivih bića počela se javljati pri pokušaju da se objasne uzorci zaraznih bolesti. Tako je još Hipokrat (VI vek p.n.e) pretpostavio da zarazne bolesti izazivaju živa bića.

  • Lečenje bolesnika u staroj Kini
Naučno doba Ovo doba istorijskog razvitka mikrobiologije kao nauke započinje otkrićem optičkih pomagala koja su omogućila posmatranje tog nevidljivog sveta.
Jan_Verkolje_-_Antonie_van_Leeuwenhoek

Antonie van Leeuwenhoek

Najveća zasluga za otkriće mikroorganizama pripada holandskom trgovcu i putniku, Antoni Van Levenhuku (Antonie van Leeuwenhoek, 1632-1723). On je tvorac prvog mikroskopa koga je konstruisao uz pomoć konveksnih sočiva koja je dobijao brušenjem stakla. Posmatrao je biljna tkiva, male životinje, beskičmenjake, krv. Pomoću ovih pomagala mogao je da uoči i mikroorganizme koje je crtao i crteže slao Kraljevskoj akademiji nauka, a oni se i danas čuvaju u Londonskom muzeju.

Više informacija o važnijim mikrobiološkim otkrićima možete pročitati u zanimljivostima.

                 
  • Levenhukov mikroskop
  SADRŽAJ:

Mikroorganizmi, kao htereogena grupa, obuhvataju organizme kao što su:

Untitled-2

BAKTERIJEpromotion

VIRUSIpromotion

ALGE

GLJIVE

LIŠAJEVI

PROTOZOE

Biologija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u