Bakterijska ćelija

Bakterije mogu imati loptast, štapićast, izvijen i nitast (končast) oblik. Pored ova osnovna četiri oblika, javljaju se i razni izvedeni oblici. Koke

Bakterije čije su ćelije loptastog oblika nazivaju se – koke (lat. coccus = zrno). Ako se koke nakon deobe razdvoje na dve pojedinačne ćelije, nazivaju se monokoke. Koke koje ostaju u parovima nakon deobe nazivaju se – diplokoke. Koke od četiri ćelije nazivaju se – tetrade, nizovi koka čine – lance (streptokoke). Ukoliko se koke dele tako da formiraju pakete od po 8, 16 ili 32 ćelije nazivaju se – sarcine. Koke bakterija roda Staphilococcus formiraju nepravilne grozdaste skupove.

 
Koke

Koke

Štapići

Ukoliko se štapićaste bakterije nakon deobe potpuno razdvoje, opisuju se kao pojedinačni štapići (lat. bacilli = štapići). Neki štapići mogu biti toliko kratki da izgledom podsećaju na koke, pa se nazivaju – kokoidni štapići. Krajevi štapića mogu biti ravni – štapić sa ravnim krajem ili mogu biti zašiljeni – fuziforman štapić. Neki štapići mogu biti prošireni na jednom kraju, a suženi na drugom, tako da liče na buzdovan – korineforman štapić. Štapići koji posle deobe ostaju u paru nazivaju se – diplobakterije, ako su to štapići sa sporama bacilarnog tipa onda se nazivaju – diplobacili. Štapići u lancima se nazivaju – streptobakterije, a ako imaju bacilarni tip sporulacije – streptobacili. Veći broj štapića spojenih širom stranom obrazuju – palisadni raspored.

Štapići

Štapići

Izvijene bakterije

Bakterije koje imaju izgled zareza tj zapete nazivaju se – vibrioni. Bakterije kod kojih ćelija ima blage zavoje i podseća na slova U, S ili izgled “galedovih krila” nazivaju se – spirile (lat. spira = zavoj). Bakterije koje su tanke i imaju veliki broj sitnih zavoja nazivaju se – spirohete.

Izvijene bakterije

Izvijene bakterije

Končaste bakterije

Končaste bakterije mogu biti negranate ili granate.

Končaste bakterije

Končaste bakterije

Izvedeni oblici bakterija

Pojedine bakterijske ćelije imaju veoma specifične oblike, koji se ne mogu svrstati ni u jedan od predhodnih i veoma se retko sreću. Postoje bakterije koje imaju stabljičasti produžetak kojim se pričvršćuju za podlogu – stabljičaste bakterije. Neke bakterije stvaraju pupoljke – pupeće bakterije. Bakterije koje imaju karakteristične protoplazmatične produžetke, liče na zvezde, nazivaju se – prostekatne bakterije.  Bakterije sa kockastim oblikom ćelija nazivaju se – kockaste bakterije.

Izvedeni oblici

Izvedeni oblici

PRETHODNA STRANA

SLEDEĆA STRANA

Bakterije, Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u