Ekologija bakterija

Mikroorganizmi naseljavaju celokupnu biosferu (pedosferu, hidrosferu, atmosferu i biosferu) i imaju važnu ulogu u  održavanju i funkcionisanju različitih ekosistema.

ZEMLJIŠTE

Zemljište (pedosfera) predstavlja površinski sloj zemljine kore, nastao procesima pedogeneze (proces formiranja zemljišta), kao rezultat dugotrajnog delovanja klimatskih, bioloških i reljefnih faktora na matičnu stenu. U njemu se nalazi najveći broj mikroorganizama koji svojom aktivnošću utiču na osnovne odlike zemljišta, strukturu i plodnost. Najveća brojnost i aktivnost mikroorganizama utvrđena je u zemljištu sa visokim sadržajem organske materije – humus. Sinteza humusnih materija u zemljištu se upravo i vrši delovanjem različitih grupa mikroorganizama.

U zemljištu su zastupljene različite grupe mikroorganizama od kojih su najbrojnije bakterije. Od bakterija u zemljištu su zastupljeni kako autotrofni tako i heterotrofni predstavnici, aerobne i anaerobne bakterije koje mogu biti mezofili i termofili. One učestvuju u procesima azotofiksacije igrajući važnu ulogu u obogaćivanju zemljišta azotom.

Hands Holding a Seedling and Soil

Raspored mikroorganizama u zemljištu se može posmatrati sa dva aspekta:

a) Horizontalni raspored – podrazumeva prisustvo mikroorganizama u zemljištu posmatrano od polova ka ekvatoru, a zavisi od klimatskih faktora. U severnim predelima zastupljene su bakterije bez spora, a ka jugu se povećava brojnost sporogenih bakterija. Uopšteno gledano, južnija zemljišta su bogatija mikroorganizmima.

b) Vertikalni raspored – raspored mikroorganizama po dubini zemljišta. Površina se odlikuje manjom brojnošću mikroorganizama. Sloj sa najvećim brojem mikroorganizama u zemljištu se u vlažnim oblastima nalazi na 10-30 cm dubine, dok je u suvim predelima na većim dubinama u zoni podzemnih voda.

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u