Genetika bakterija

BAKTERIJSKI HROMOZOM

Nasledni materijal bakterija predstavljen je jednim dvostrukim, cirkulatornim DNK molekulom smeštenim u nukleoidu. Molekul DNK je upakovan u ćeliji u vidu superzavojnice, tako da formira petlje, što omogućava smeštanje DNK molekula dugog 1mm u ćeliju dužine svega nekoliko mikrometara.

Šematski prikaz bakterijskog hromozoma

Šematski prikaz bakterijskog hromozoma

U sastav DNK ulaze: azotne baze, šećer dezoksiriboza i fosfatna grupa. Azotna baza i dezoksiriboza međusobno povezane čine nukleozid, a kada se veže i fosfatna grupa nastaje nukleotid. Molekul DNK čine dva spiralno uvijena lanca povezanih nukleotida.

Građa nukleotida

Građa nukleotida

 PLAZMIDI

14_1

Pored bakterijskog hromozoma, u bakteriji postoji i ekstrahromozomski genetski (nasledni) elemnti koji se nazivaju – plazmidi. Za njih je karakteristično da se replikuju nezavisno od bakterijskog hromozoma. Većina plazmida se sastoji od dvostruke DNK, koja je cirkularna a može biti i linearna. Do sada je otkriven veliki broj plazmida, ipak u ćeliji može biti prisutan samo ograničen broj različitih plazmida istovremeno. Dešava se da jedna bakterijska ćelija koja poseduje plazmid, ne može da primi drugi plazmid što se naziva – inkompatibilnost plazmida. Inkompatibilni plazmidi ne mogu istovremeno da egzistiraju u jednoj bakteriji. Dakle, ako bakterija poseduje veći broj plazmida, oni su genetski različiti. Postoje i plazmidi koji se mogu integrisati u hromozom i replikovati se zajedno sa njim, oni se nazivaju – epizomi.

Mobilni (transpozabilni) elementi

Pojedini delovi DNK molekula, tzv. mobilni elementi bakterija imaju mogućnost promene mesta u okviru DNK molekula. Postoje tri tipa ovih elemenata: insercione sekvence, transpozoni i virusi.

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u