Gram pozitivni štapići sa sporama (sporogeni)

Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Bacillus i Clostridium.

Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Vrste roda Bacillus su aerobi ili fakultativni anaerobi, mnogi od njih produkuju enyime i antibiotike (bacitracin, polimiksin, gramicidin). Za medicinu najznačajnije su vrste Bacillus anhtracis, koji izaziva antraks kod ljudi i životinja; Bacillus cereus i Bacillus subtillis koji izazivaju ozbiljna trovanja hranom (alimentarne toksikoinfekcije).

Bacillus sp

Bacillus sp


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Rod Clostridium obuhvata brojne vrste sporogenih, anaerobnih bakterija, koje su rasprostranjene u zemljištu, vodi i raspadnom materijalu biljnog i životinjskog porekla. Klostridije vrše fermentaciju šećera pri čemu stvaraju produkte kao što su aceton, butanol i dr. Najznačajnije vrste su: Clostridium tetani koji izaziva tetanus ili zli grč; Clostridium perfringens izaziva teške infekcije rana tzv. gasne gangrene; Clostridium botulinum koja luči toksin botulinum koji kada se unese hranom izaziva botulizam.

  • Clostridium botulinum

PRETHODNA STRANA POČETAK
Klasifikacija bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u