Gram pozitivni štapići

Gram pozitivni štapići bez spora (asporogeni)

Predstavnici ove grupe su fakultativni anaerobi. Ćelije nakon deobe najčešće ostaju zajedno gradeći lance. Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus i dr.

Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Vrste roda Corynebacterium su nepokretni štapići koji su naduvani na jednom kraju. Mogu se naći u zemljištu, vodi, biljkama ili u hrani. Neke vrste korinobakterija se mogu naći i na koži ljudi i životinja. U industriji se neke vrste koriste za dobijanje aminokiselina, za biokonverziju steroida, u proizvodnji sira i dr. Najpoznatija vrsta je Corynebacterium diphtheriae koja kod ljudi uzrokuje bolest difteriju. Difterija se leči antibioticima, a postoji i vakcina Di-Te-Per (protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja pertusisa).

Corynobacterium sp

Corynobacterium sp


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Rodu Listeria pripadaju sitne vrste, štapići bez spora i kapsula. Za humanu medicinu najznačajnija je vrsta Listeria monocytogenes koja izaziva oboljenje listerozu. Od listeroze primarno oboljevaju životinje, a ljudi mogu da se zaraze preko mlečnih proizvoda ili sirovog mesa. Poseban značaj ima listeroza kod trudnica koja može da dovede do mnogih komlikacija tokom trudnoće.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Veliki broj vrsta roda Lactobacillus koristi se u industriji mlečnih proizvoda, za proizvodnju jogurta, sira, cidera, piva, vina i dr. Neki sojevi Lactobacillus spp mogu imati potencijalna lekovita svojstva. Oni sojevi ispitivani na miševima dovode do anti-tumorskih i anti-zapaljenskih efekata.

Lactobacillus sp

Lactobacillus sp

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Klasifikacija bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u