Kultivisanje bakterija

Za uspešno gajenje mikroorganizama u laboratoriji neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1. Odgovarajući sastav podloge,
2. Odgovarajuća pH vrednost podloge,
pH metar

pH metar

3. Odgovarajući sastav atmosfere u kojoj se mikroorganizmi gaje (npr. anaerobni mo zahtevaju atmosferu bez O2),
4. Odgovarajuća temperatura inkubacije,
5. Odsustvo konkurentskih organizama tj. organizama kontaminanata (ulaze u kompetitivne odnose i često preovladaju i potisnu gajeni mo).
Kontaminirana bakterijska kultura (rast gljivica)

Kontaminirana bakterijska kultura (rast gljivica)


HRANLJIVE PODLOGE

Hranljive podloge služe za uzgajanje (kultivisanje) mikroorganizama u laboratorijskim uslovima. One predstavljaju izvore materija za njihov rast i razmnožavanje. Pored toga što služe za uzgajanje mikroorganizama, podloge služe i za čuvanje mikroorganizama, izolaciju mikroorganizama, subkultivaciju itd.
 

bacteria


 
U sastav hranljivih podloga mogu ulaziti organske i neorganske materije, ili samo jedne od njih. Zatim mineralne soli, destilovana voda, peptoni (smeše peptida, polipeptida i aminokiselina), ugljeni hidrati, ekstrakt kvasca, agar (sastojak skoro svih čvrstih hranljivih podloga) i dr. Podloge mogu sadržati i telesne tečnosti (krv, žuč i sl.), antibiotike, boje itd.

Pour_seeded_agar_P7231208md
 
Ukoliko podloge sadrže samo sintetske materije sa određenim hemijskim sastavom, onda su one – veštačke ili sintetičke podloge.
Podloge koje su biljnog ili životinjskog porekla su – prirodne podloge.
Postoje i polusintetičke podloge koje pored sintetičkih materija sadrže i prirodne sastojke.
 
PODELA HRANLJIVIH PODLOGA

I Na osnovu konzistencije

1. Tečne podloge – ne sadrže agar, u svom nazivu obično nose naziv voda ili bujon (npr. mesna voda, mesno-peptonski bujon – MPB), služe za obilan rast mikroorganizama.
 
test-tubes
 
2. Čvrste podloge – sadrže 2% agar, u svom nazivu nose naziv agar (npr. mesno-peptonski agar – MPA, hranljivi agar i sl.). Na ovim podlogama se lakše proučavaju karakteristike bakterijskih kolonija. Koriste se za izolaciju čistih bakterijskih kultura, lakše posmatranje mešanih kultura itd.
 
Hranljivi agar i rast E.coli na hranljivom agaru (slika: Dr Paveg Gupta)

Hranljivi agar i rast E.coli na hranljivom agaru (slika: Dr Paveg Gupta)

3. Polučvrste (polutečne) podloge – sadrže 0,5-0,15% agara, koriste se za ispitivanje pokretljivosti mikroorganizama, primer je SIM medijum.
Epruveta levo - medijum je zamućen, dokazana je pokretljivost; epruveta desno - bakterijski rast duž linije uboda, nema pokreta (slika: https://www.studyblue.com)

Epruveta levo – medijum je zamućen, dokazana je pokretljivost; epruveta desno – bakterijski rast duž linije uboda, nema pokreta (slika: https://www.studyblue.com)

II Na osnovu funkcije i primene

1. Osnovna podloga – jednostavna podloga koja omogućava rast velikom broju mikroorganizama. Primer su peptonska voda, hranljivi agar, hranljivi bujon.

2. Obogaćena podloga – čini je osnovna podloga u koju se dodaju i hranljive materije poput krvi, seruma, jaja, zavisno od potreba mo koji se kultiviše. Primer su krvni agar, čokoladni agar itd.

3. Selektivna podloga – sadrži određene materije koje omogućavaju rast i razmnožavanje jednoj grupi mikroorganizama, a onemogućavaju razvoj drugih grupa (npr. Selenit F bujon koji omogućava rast bakterijama roda Salmonella i Shigella).

Pripremljen selenit F bujon

Pripremljen Selenit F bujon (slika: http://www.avena-medica.com)


4. Diferencijalna, indikatorska podloga – omogućava rast više grupa mikroorganizama, gde ih je zbog prisustva određenih supstanci ili indikatora moguće razlikovati. Primer je krvni agar na kome se mogu razlikovati tipovi hemolize kod streptokoka.
 

agar kr


Postoje i kombinovane podloge – istovremeno su i selektivne i diferencijalne. Primeri kombinovanih podloga su Endo agar, MSA (Manitol Salt Agar), Mc Conkey agar i dr.
agarai
5. Transportna podloga – služi za transport uzetih uzoraka do laboratorije. Omogućava preživljavanje mo tokom transporta, sprečava prevelik rast organizama koji mogu da zagade uzorak, sprečavaju isušivanje uzorka itd. Primer je Stjuartov medijum.
6. Anaerobna podloga – za rast anaerobnih organizama koji rastu bez kiseonika. Primer je tioglikolat podloga.   PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u