Sterilizacija

Metode sterilizacije

 I Sterilizacija toplotom

1) Sterilizacija suvom toplotom

Ovaj vid toplote se koristi za sterilizaciju laboratorijskih instrumenata i pribora. Primenjuju se opaljivanje, spaljivanje i žarenje. Laboratorijski instrumenti i medicinski pribor od metala, stakla, porcelana se sterilišu vrućim vazduhom u aparatima koji se nazivaju – sterilizatori.  Oni poseduju električne grejače koji zagrevaju vazduh do 180 stepeni.

Različiti tipovi sterilizatora

Različiti tipovi sterilizatora

2) Sterilizacija vlažnom toplotom

Najbolji sterilizacioni efekat ima zasićena vodena para pod pritiskom. Za ovaj vid strerilizacije koriste se aparati koji se nazivaju – autoklavi. Postoje brojni modeli ovih aparata, ali im je princip isti. U autoklavu se steriliše tekstil (čaršavi, komprese, zavojni materijal itd), metalni predmeti (instrumenti), gumeni predmeti (rukavice, sonde, nastavci), stakleni predmeti i tečnosti. U zavisnosti od materijala koji se steriliše temperatura se kreće oko 120 stepeni.

Različiti tipovi autoklava

Različiti tipovi autoklava

 II Sterilizacija hemijskim sredstvima

Postoje hemijske supstance koje posle izvesnog vremena uništavaju sve mikroorganizme na predmetima potopljenim u njih, čak i njihove spore. Koriste se kod instrumenata koji su osetljivi na visoke temperature.

Najčešće se koriste:

1) etil alkohol, fenol

2) lizol i formalin (40% rastvor formaldehida)

3) etilen-oksid

III Sterilizacija jonizujućim zračenjem

Naročito jak efekat na bakterije imaju x-zraci i gama zraci. Ovi zraci usporavaju razmnožavanje bakterija, a potom potpuno prestaju sa razmnožavanjem. Na ovaj način se sterilišu plastični medicinski predmeti i farmaceutski proizvodi. Sterilizacija gama zracima ima široku primenu u fabrikama koje proizvode pribor i medicinske instrumente za jednokratnu upotrebu (brizgalice, igle, sonde, rukavice itd).

IV Plazma sterilizacija

Za ovaj vid sterilizacije koriste se visokofrekventna energetska polja u kojima se gas (vodonik-peroksid) dovodi do stanja plazme i koristi kao sredstvo za sterilizaciju. Nakon ove sterilizacije ostaju voda i kiseonik kao nusproizvodi. Postupak se odvija u vakuumu, gde se nakon evakuisanja vazduha, obrazovana plazma veže za ćelije mikroorganizama i uništava ih.

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Otpornosti bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u