Simetrija faga i najznačajnije familije

Pored bakteriofaga sa binarnom simetrijom, kakav je T4 fag, postoje i bakteriofagi koji imaju: kubičnu simetriju, spiralnu simetriju i pleomorfni bakteriofagi.
T4 bakteriofag - elektronska mikroskopija

T4 bakteriofag – elektronska mikroskopija

Fagi sa kubičnom simetrijom poseduju samo nukleokapsid koji odgovara glavi faga sa binarnom simetrijom, dok su fagi sa spiralnom simetrijom filamentoznog oblika. Pleomorfni fagi nemaju pravilan oblik viriona.

Na osnovu morfologije viriona, Bredli (Bradley) je izvršio tipizaciju faga, svrstavajući ih u morfotipove (A-G), koji se i danas primenjuju. Morfotipu A odgovaraju fagi sa dugim, kontraktilnim repom. Morfotipu B odgovaraju fagi sa dugim, nekontraktilnim, fleksibilnim repom, a morfotipu C fagi sa kratkim repom. Morfotipu D i E odgovaraju fagi sa kubičnom, a morfotipu F fagi sa spiralnom simetrijom. Pleomorfni fagi pripadaju tipu G.

Osnovni morfološki oblici faga

Osnovni morfološki oblici faga

 Najznačajnije familije bakteriofaga

Bakteriofagi su svrstani u različite taksonomske kategorije, od kojih je kao osnov klasifikacije najčešće korišćena taksonomska kategorija – familija.

I Bakteriofagi sa repom

Bakteriofagi sa repom svrstani su u red Caudovirales i uključuju familije:

1. Myoviridae – imaju dug kontraktilan rep, a najpoznatiji predstavnici su T4 fag i Mu fag koji inficiraju enterobakterije.

Myoviridae

Myoviridae

2. Siphoviridae – imaju dug i nekontraktilan rep, a najpoznatiji predstavnici su λ fag, T1 i T5 fag koji inficiraju enterobakterije.

 
Siphoviridae

Siphoviridae

3. Podoviridae – imaju kratak i nekontraktilan rep, a neki od predstavnika su T7 bakteriofag enterobakterija, P22 i Ø29 fag gram pozitivnih bakterija.

Podoviridae

Podoviridae

II Bakteriofagi bez repa

1. Tectiviridae – parazitiraju na predstavnicima roda Bacilus, enterobakterijama i arheama.

783-06

Tectiviridae

2. Corticoviridae – parazitiraju na marinskim vrstama roda Alteromonas.

Corticoviridae

Corticoviridae

3. Inoviridae – imaju spiralnu simetriju, tj. filamentozni su. Adheriraju za bakteriju preko pila, a domaćini su im gram negativne bakterije.
Inoviridae

Inoviridae

4. Microviridae  – parazitiraju na enterobakterijama, kubične su simetrije.

238-27_1

Microviridae

5. Cystoviridae – parazitiraju na bakteriji Pseudomonas syringae predstavnik je Φ6 fag.

395-10

Cystoviridae

6. Leviviridae – fagi enterobakterija i obuhvata dva roda, leviviruse i aleloviruse.

Leviviridae

Leviviridae

PRETHODNA STRANA POČETAK
Virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u