Blog Archives

Ćelijska smrt

fgfjgjkg

Ćelijski ciklus se završava ili deobom ćelije na dve kćerke ćelije, kroz koje ćelija produžava svoje trajanje ili starenjem i umiranjem. Smrt ćelije može biti prirodna, a može nastati i “slučajno”, pre vremena, usled oštećenja nekim faktorom.

Animalna ćelija

Telofaza

telophase-diagram

Oko hromozoma, na svakom ćelijskom polu, formira se jedrova membrana i pojavljuje se jedarce, tako se formiraju dva nova jedra.

Mitoza

Anafaza

anaphase-diagram

Anafaza započinje uzdužnom podelom centromere čime se sestrinske hromatide razdvajaju.

Mitoza

Metafaza

metaphase-diagram

Hromozomi su oslobođeni jedrove membrane. Oni se, potiskivani od strane kinetohornih mikrotubula smeštaju u ekvatorijalni (središnji) deo ćelije.

Mitoza

Profaza

U profazi, svaki par centriola kreće se prema suprotnom polu ćelije, a u tome im pomažu mikrotubule. Mikrotubule se intenzivno stvaraju i umeću između centriola u vidu niti koje se sve više izdužuju i pomeraju centriole na suprotne krajeve ćelije.

Mitoza

Mitoza

 U mitozi od roditeljske ćelije nastaju dve identične ćerke ćelije, od kojih svaka ima istu količinu i isti tip DNK kao i ćelija od koje su nastale = od diploidne roditeljske ćelije (2n) nastaju dve diploidne ćerke ćelije (2n i

Animalna ćelija

Starenje ćelije

Starenje je proces koji je univerzalan u živom svetu, to je prirodna faza u životnom ciklusu svake jedinke i završava se smrću. Postoje mnogi štetni uticaji različitih faktora u ćelijskom okruženju, kojima je ona izložena tokom svog života i koji

Animalna ćelija

Deoba ćelije

Od momenta nastanka ćelije pa do njene deobe na dve nove ćelije, dolazi do niza promena u samoj ćeliji koje se jednim imenom nazivaju – ćelijski ciklus. U ćelijskom ciklusu nastaju dve nove ćerke ćelije, koje su kod svih telesnih

Animalna ćelija

Cilije i flagele

Cilije (treplje) – su slične dlakama, uzdižu se sa površine epitelijalnih ćelija koje oblažu gornje disajne puteve, delove muškog i ženskog reproduktivnog trakta kao i šupljine centralnog nervnog sistema. Nalaze se takođe na površini različitih ćelija kod beskičmenjaka, a u

Animalna ćelija

Jedro

Jedro (nukleus) je najvažniji deo ćelije od kojeg potiču informacije o ćelijskoj građi i njenoj funkciji. Genetske informacije koje nosi jedro nalaze se u njegovom genetskom materijalu, tj. u molekulama dezoksiribonukleinske kiseline (DNK). Nukleus je odgovoran za sintezu proteina, jer

Animalna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u