Blog Archives

Centralna vakuola

cell_plant02_sm

U procesu rasta i razvića ćelija javljaju se posebne tvorevine – vakuole. To su prostori u ćelijama ispunjeni vodom sa rastvorenim organiskim i mineralnim materijama.

Citoplazmatične organele

Lizozomi i sferozomi

Gradja lizozoma

Prisustvo lizozoma je češće u životinjskim ćelijama nego u biljnim. Sastoje se od membrane (lipoproteinske prirode), guste strome i velike vakuole u centru.

Citoplazmatične organele

Plastidi

gjgjgjjgj

Plastidi su tipične organele biljne ćelije, ograničene dvojnom membranom, smeštene u citoplazmi. Pošto su plastidi često i nosioci bojenih materija, pigmenata, nazivaju se i hromatofori.

Citoplazmatične organele

Mitohondrije

MITOTOT

Mitohondrije su organele koje su odgovorne za proces ćelijskog disanja (celularne respiracije). Sve žive biljne i životinjske ćelije sadrže mitohondrije.

Citoplazmatične organele

Citoskelet

Mikrotubule, elektronska mikroskopija

Citoskelet formira unutrašnji ćelijski skelet i predstavlja složenu mrežu proteinskih filamenata koji se prostiru kroz citoplazmu eukariotskih ćelija.

Citoplazmatične organele

Ribozomi

Ribozom, 3D model

Ribozomi su organele koje se sastoje iz dve subjedinice. Oni se u diferenciranim ćelijama nalaze vezani za membranu ER-a, koji izgleda kao ukrašen perlama.

Citoplazmatične organele

Goldži kompleks

fig_3j(16)

Na bazi istraživanja vršenih klasičnim mikroskopom italijan Kamilo Goldži (Camillo Golgi, 1843-1926) opisao je postojanje mrežaste strukture u nervnim ćelijama.

Citoplazmatične organele

Endoplazmatični retikulum

ER, elektronska mikroskopija

Endolpazmatični retikulum (ER) formiraju membrane i unutrašnji prostori sa cisternama (lamelama), tubulama (kanalima) i vezikulama. Broj i lokacija ER u biljnoj ćeliji su vrlo različiti.

Citoplazmatične organele
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u