Blog Archives

Ćelijski zid gljiva

Ćelija gljiva sastoji se od ćelijskog zida i protoplasta. Većina gljiva poseduje dobro razvijen, slojevit ćelijski zid i one se nazivaju – dermoplasti. Kod mladih ćelija zid je tanak i bezbojan. U starijim ćelijama zid se menja, postaje deblji i

Celularni oblici života

Ćelija gljiva

Gljive predstavljaju specifičnu grupu mikroorganizama, veoma brojnu i veoma raznoliku. Ovi organizmi koji pripadaju carstvu gljiva (lat. fungi, grč. mycota), nekada su svrstavani u carstvo biljaka. Takođe, neke od osobina koje gljive poseduju odgovaraju osobinama životinja. Međutim, već dve decenije

Celularni oblici života

Jedro i stigma

U pogledu građe, jedro algi je karakteristično jedro eukariota. Na površini ima membranu, poseduje nukleoplazmu sa jedarcetom i hromatinske strukture. Broj jedara u ćelijama algi zavisi od vrste. Većina ima jedno jedro, ali postoje i alge koje imaju veći broj

Celularni oblici života

Citoplazma algi

Citoplazma se najčešće nalazi uz ćelijski zid a sredinu ćelije zauzima krupna vakuola. Najčešće su to organele za magaciniranje ili sekreciju određenih produkata metabolizma, kao i za odigravanje pojedinih reakcija metabolizma. Poseban tip vakuola, koji se javlja samo kod nekih

Celularni oblici života

Ćelija algi

Alge su tipični stanovnici vodenih staništa, iako se mogu naći i izvan vodene sredine. Naziv ovih organizama potiče od latinske reči algae i u bukvalnom prevodu znači morska trava. U biološkom smislu alge pripadaju nižim biljkama koje poseduju pigment hlorofil

Celularni oblici života

Građa cijanobakterija

Cijanobakterije ili prokariotske modrozelene alge imaju predstavnike čije je vegetativno telo – talus. Talusi mogu biti jednoćelijski ili kolonijalni. Postoje i oni čije su ćelije povezane, imaju zajedničke ćelijske zidove i nazivaju se – trihalni talusi. Ako je trihom sastavljen

Celularni oblici života

Ćelija cijanobakterija

Cijanobakterije (Cyanobacteria) su prokariotski organizmi koji među bakterijama čine specifičnu grupu fototrofnih bakterija. Cijanobakterije se nazivaju još i modrozelene alge (Cyanophyta), jer ih neki naučnici svrstavaju u alge. Algalne karakteristike se kod ovih mikroorganizama ispoljavaju u pigmentnom sastavu, sposobnosti da

Celularni oblici života

Građa bakterijske ćelije

U okviru bakterijske ćelije postoje: I Površinske ćelijske strukture i vanćelijske tvorevine A) Spoljašnji omotači B) Ćelijski zid C) Izraštaji na ćeliji (kretanje bakterija) II Citoplazma, citoplazmatske ćelijske strukture A) Citoplazma B) Citoplazmatska membrana C) Ribozomi D) Nukleoid III Spore bakterija

Bakterije, Celularni oblici života

Bakterijska ćelija

Bakterije mogu imati loptast, štapićast, izvijen i nitast (končast) oblik. Pored ova osnovna četiri oblika, javljaju se i razni izvedeni oblici. Koke Bakterije čije su ćelije loptastog oblika nazivaju se – koke (lat. coccus = zrno). Ako se koke nakon

Bakterije, Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u