Blog Archives

Gram pozitivni štapići sa sporama (sporogeni)

Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Bacillus i Clostridium. Vrste roda Bacillus su aerobi ili fakultativni anaerobi, mnogi od njih produkuju enyime i antibiotike (bacitracin, polimiksin, gramicidin). Za medicinu najznačajnije su vrste Bacillus anhtracis, koji izaziva antraks kod ljudi

Klasifikacija bakterija

Gram pozitivne koke

Najpoznatiji rodovi ove grupe su Staphylococcus i Streptococcus. Bakterije roda stafilokoka su široko rasprostranjene u prirodi, a često se mogu naći na koži i u gornjim disajnim putevima kod sisara i ptica. Mnoge od njih su paraziti ljudi i životinja.

Klasifikacija bakterija

Gram negativni štapići i koke

Neki od reprezentativnih rodova ove grupe su: Helicobacter, Pseudomonas, Vibrio, Bordetella, Neisseria i dr. Rod Helicobacter – obuhvata pokretne štapićaste bakterije sa unipolarnim flagelama. Neke vrste žive u gornjem delu digestivnog trakta, kao i u jetri sisara i nekih ptica.

Klasifikacija bakterija

Gram pozitivni štapići

Gram pozitivni štapići bez spora (asporogeni) Predstavnici ove grupe su fakultativni anaerobi. Ćelije nakon deobe najčešće ostaju zajedno gradeći lance. Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus i dr. Vrste roda Corynebacterium su nepokretni štapići koji su

Klasifikacija bakterija

Enterobakterije

Enterobakterije ili crevne bakterije su velika grupa srodnih aerobnih i fakultativno anaerobnih bakterija. One su asporogene, Gram negativne, koje mogu biti pokretne (pomoću peritriha) ili nepokretne bakterije. Široko su rasprostranjene u vodi, zemljištu, voću, povrću, životinjama i u čoveku. Neke

Klasifikacija bakterija

Rikecije i hlamidije

Rikecije Rikecije su vrlo sitne bakterije koje su zbog veličine i intraćelijskog parazitizma ranije svrstavane u viruse. Ime su dobile u čast američkog istraživača Rikeca (Howard Taylor Ricketts, 1871 – 1910), koji ih je otkrio 1909. godine i koji se

Klasifikacija bakterija

Mikobakterije

Mikobakterije su aerobne bakterije koje nemaju kapsulu, spore ni flagele. One su dugi, vitki štapići koji su široko rasprostranjeni, mogu se naći u vodenim sredinama (prisutni su nekada čak i u vodi sa česme koja je tretirana hlorom) i u

Klasifikacija bakterija

Spirohete

Spirohete obuhvataju slobodnoživeće vrste ali i vrste koje su paraziti životinja i čoveka, kao i one koje uzrokuju bolesti. Ove bakteriju su dugi, spiralno savijeni štapići koji su pokretni. Označavaju se kao Gr- bakterije, iako se neke teško ili uopšte

Klasifikacija bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u