Cvetanje vode

Cvetanje vode predstavlja jedan vid procesa koji se naziva eutrofizacija (eutrofikacija). Eutrofizacija (eutrofikacija) je prirodni odgovor ekosistema na prisustvo povećanja prirodnih ili veštačkih supstanci u vodi, kao što su fosfati ili nitrati, otpad i đubrivo sa poljoprivrednih površina i sl. Eutrofizacija može nastati prirodno ili može nastati ljudskim delovanjem.

EUTR1

Kada u posebnim uslovima dođe do porasta hranljivih materija u vodi, tada će doći i do prenamnožavanja cijanobakterija i algi i nastaje tzv. cvetanje vode. Voda postaje mutna i zelena, neprijatnog mirisa, a na površini se javlja penušanje. Kiseonik u vodi je smanjen i dolazi i do ugibanja vodenih organizama.

Usled cvetanja vode može doći i do produkcije toksina od strane cijanobakterija. Smatra se da oko 50% cijanobakterija izazivača cvetanja ima sposobnost produkcije toksina. S obzirom da cijanotoksini mogu biti smrtni u relativno malim količinama, svaka pojava cvetanja cijanobakterija u vodi se mora posmatrati kao potencijalna opasnost po živi svet. Do trovanja cijanotoksinima može doći nakon direktnog kontakta sa njima. Takođe, do trovanja može doći ukoliko se pije voda koja sadrži cijanotoksine ili ukoliko se pojede riba u čijim tkivima je došlo do nagomilavanja toksina.

mimii              
PRETHODNA STRANA
Zanimljivosti iz mikrobiologije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u